Het regiebureau Actueel POP 2014-2020 POP 2007-2013 POP 2000-2006 Subsidies Reacties
logoutNederlands

Actueel

13 juli 2016
Handboek voor aanvragers POP3 subsidie
Het Handboek POP3 subsidies staat nu online! Het handboek is bedoeld voor aanvragers of begunstigden van POP 2014- 2020 (POP3) projectsubsidies die niet gebaseerd zijn op oppervlakte landbouwgrond (‘niet grondgebonden projectsubsidies’) en worden verstrekt door een Provincie. Dit handboek geeft uitleg over de procedures en regelgeving.

Handboek aanvragers POP3 subsidie


28 april 2016
Overijssel gastheer EU kijkdagen 2016

In deze brochure vindt u het volledige programma van de EU-kijkdagen voor het subsidieprogramma Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Op de kaart vindt u alle locaties. Dit jaar spelen alle activiteiten voor wat betreft POP3 zich af in provincie Overijssel.

Elders in het land is ook het nodige te zien en te beleven. Dit wordt georganiseerd door andere Europese subsidieprogramma’s. Het totaaloverzicht van alle evenementen vindt u op de website: Europa om de Hoek Zie ook op twitter: #EUkijk2016


22 maart 2016
Janny Gooijer nieuwe directeur Regiebureau POP

Mevrouw drs. J. Gooijer wordt met ingang van 1 mei 2016 benoemd tot directeur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP). Janny Gooijer (57) volgt Hans Zwetsloot op.

Mevrouw Gooijer is sinds 2008 werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. Momenteel als plaatsvervangend directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij het directoraat-generaal Agro en Natuur. Daarvoor was zij plaatsvervangend directeur Kennis en Innovatie bij hetzelfde directoraat-generaal.

Sinds 1978 is Janny werkzaam in verschillende functies bij de ministeries van Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Verkeer en Waterstaat. Janny studeerde Onderwijsbeleid/Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden.

“Bij het Regiebureau komen alle lagen van de overheid tezamen om op positieve wijze te kijken naar nieuwe ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast komen hier de inhoudelijke werkterreinen van regionale overheden, verschillende ministeries en daarnaast politiek en uitvoering tezamen. Dit is een mooi werkterrein waar veel bereikt is en nog gaat worden de komende jaren,” aldus Janny Gooijer.


21 januari 2016
10 miljoen voor jonge boeren

Er is 10 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren om extra investeringen in hun bedrijf te doen. In de periode van 1 maart tot en met 15 april kunnen de jonge boeren een aanvraag indienen. Jonge boeren zijn essentieel voor de toekomst van de Nederlandse landbouw. De regeling is bedoeld om jonge boeren te helpen bij het investeren in hun bedrijf. Door deze regeling kunnen zij bijvoorbeeld het bedrijf dat ze van hun ouders hebben overgenomen moderniseren en duurzamer maken.

Staatssecretaris Van Dam: “Jonge boeren vormen de toekomst van onze voedselvoorziening en wereldberoemde sierteelt. Met deze regeling krijgen zij een steun in de rug om hun bedrijf te moderniseren of duurzamer te maken.”

Het is dit jaar voor het eerst dat deze EU-regeling door de provincies wordt opengesteld, waar dit voorheen door het ministerie van Economische Zaken gebeurde. Om na deze decentralisatie de Regeling Jonge Landbouwers op korte termijn te kunnen openstellen, ondersteunt het ministerie de provincies bij het inrichten van een uniforme regeling, zodat jonge landbouwers al dit jaar daadwerkelijk subsidie kunnen aanvragen. Door deze keuze voor een uniforme regeling en relatief korte investeringslijst kunnen de uitvoeringskosten beperkt blijven.

Dat de regeling wordt opengesteld door de provincies sluit aan bij de afspraak tussen het ministerie en de provincies over de decentralisatie van de uitvoering van POP3. Afgesproken is dat er, daar waar echt nodig, provinciale accentverschillen kunnen worden aangebracht, maar dat dit beperkt gebeurt.

Deze openstelling 2016 zal worden geëvalueerd naar inhoud en werkwijze, ten behoeve van openstellingen in volgende jaren. In 2017 wordt een volgende openstelling voorzien, waarbij het initiatief geheel op provinciaal niveau ligt.

Kamerbrief openstelling jonge landbouwers

Contacten en websites provincies


7 januari 2016
Eerste notificatie POP3 akkoord

Op 6 januari 2016 is de eerste aanpassing van het Programmadocument POP3 (2014 – 2020) door de Europese Commissie geaccordeerd. Het verzoek tot notificatie was op 24 augustus 2015 ingediend.

De goedgekeurde versie betreft:
1. Aanpassing in het agrarisch natuurbeheer
2. Aanvullende investeringen Water
3. Aanvullende ondersteuning knelsectoren
4. Overige aanpassingen.

1. Aanpassing agrarisch natuurbeheer
De aanpassing betreft een grote systeemwijziging: in plaats van werken met individuele contracten, wordt gewerkt met een contract met een collectief. Naar verwachting zal het systeem door de wijziging ecologisch effectiever en tegelijk efficiënter worden. De effectiviteit zal toenemen doordat gewerkt wordt met doelen en maatregelen op gebiedsniveau, waarbij die doelen ook gekoppeld zijn aan de natuurdoelen in een bepaald gebied. Er zal worden gekozen voor specifieke gebieden, waarvan verwacht wordt dat daar de beste resultaten bereikt kunnen worden.
De efficiëntie in de uitvoering zal toenemen door enerzijds het veel grotere aantal betrokkenen bij één contract (collectief van grondbezitters, die samen een contract afsluiten) en het daardoor veel geringere aantal aanvragers, maar ook doordat gelet zal worden op behaalde resultaten.

2. Aanvullende investeringen Water
De programmaherziening ‘water’ houdt in, dat er € 20 miljoen per jaar extra aan EU-middelen ter beschikking wordt gesteld voor waterdoelen. Deze middelen zijn afkomstig uit Pijler 1.
Tegelijkertijd stellen de waterschappen voor een periode van zeven jaren jaarlijks hetzelfde bedrag van € 20 miljoen beschikbaar voor het bereiken van waterdoelen. De middelen worden ingezet voor investeringen in reeds goedgekeurde maatregelen.

3. Aanvullende ondersteuning knelsectoren
De toegevoegde extra middelen zijn afkomstig van Pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). De programma-aanpassing wat betreft de drie knelsectoren (zetmeelaardappelen, vleesvee- en kalversector) betreft een tijdelijke ondersteuning van genoemde sectoren, die sterk getroffen worden door de herziening van het stelsel van directe betalingen. De verwachting is dat met de tijdelijke ondersteuning deze sectoren ook in de toekomst rendabel kunnen zijn.

4. Overige aanpassingen
De overige aanpassingen zijn kleinere aanpassingen in het Programmadocument POP3 (correcties, verduidelijkingen).

Een herzien programmadocument zal zodra dit beschikbaar is op de website van het Regiebureau POP geplaatst worden.6 januari 2016
Evaluatie POP2

Op 31 december 2015 is de uitvoeringsperiode POP2 definitief afgesloten. In 2016 wordt de uitvoering van het POP2 geëvalueerd.

De evaluatie wordt conform de EU-richtlijnen uitgevoerd door onderzoeksbureau ECORYS.
Het Regiebureau POP vormt samen met vertegenwoordigers van Rijk en provincies een begeleidingsgroep voor het onderzoek.
Het is de bedoeling dat het concept-evaluatieverslag uiterlijk 15 oktober 2016 gereed is.